Zásady cookies

Informácie týkajúce sa súkromia a citlivé osobné údaje spracovávame v medziach platných právnych predpisov. V týchto Zásadách ochrany súkromia a používania súborov cookie nájdete informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracovávame, na aké účely ich spracovávame a ako môžete vykonať svoje práva na súkromie, ako aj ďalšie informácie o tom, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme. Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné použiť na identifikáciu konkrétnej osoby alebo ktoré je možné k takejto konkrétnej osobne priradiť.

Tieto Zásady ochrany súkromia a používanie súborov cookie sa vzťahujú na všetky činnosti na všetkých webových stránkach a vo všetkých aplikáciách ( ďalej len: „Webové stránky“ a „Aplikácie“) všetkých značiek a obchodných názvov skupiny Burg Groep B.V. alebo priamo súvisiacich (ďalej len: „Skupina BURG GROUP“). Osobné údaje môžu byť zdieľané medzi spoločnosťami skupiny, ktoré je Burg Group B.V. súčasťou.

Do skupiny BURG GROUP patria okrem iného nasledujúce obchodné názvy:
Burg Reiniging B.V., Burg Azijn B.V., Burg Siroop B.V., Burg Ocot s.r.o., Burg Essig GmbH, Burg Vinegar Belgicko NV/SA, Burg Vinaigres SAS Vzhľadom na to, že je skupina BURG GROUP oprávnená spracovávať osobné údaje alebo ich spracovanie ovplyvňovať, vzťahujú sa tieto Zásady ochrany súkromia a používanie súborov cookie zároveň na značky v rámci skupiny BURG GROUP (informácie na vyžiadanie u skupiny BURG GROUP).

Na aké účely skupina BURG GROUP spracováva osobné údaje?

Skupina BURG GROUP spracováva osobné údaje na účely:

  • vytváranie a výkon uzatváraných zmlúv;
  • poskytovanie služieb, ako je nadviazanie kontaktu so zákazníkom a odpovedanie na otázky položené prostredníctvom kontaktného formulára na Webových stránkach alebo iným spôsobom;
  • výkonu marketingových aktivít; To zahŕňa okrem iného zaistenie súťaží a propagačných kampaní, zasielanie spravodajcu, zverejňovanie ponúk a informácií, zasielanie užívateľských informácií, servisných správ a iných elektronických oznámení na Webových stránkach av Aplikáciách skupiny BURG GROUP aj mimo nich, a to prostredníctvom propagačných sietí a zdieľaných sociálnych médií , ako sú Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn;
  • profilovanie: To zahŕňa okrem iného zdieľanie a kombinovanie osobných údajov medzi jednotlivými obchodnými názvami a značkami v rámci skupiny BURG GROUP za účelom vytvorenia užívateľského profilu, čo nám umožňuje prispôsobiť obsah našich Webových stránok a Aplikácií, informácií, reklám, výrobkov a služieb záujmom našich konkrétnych zákazníkov.
  • vývoje a analytické účely, čo nám umožňuje ďalej vyvíjať a zdokonaľovať naše Webové stránky a Aplikácie a vykonávať štatistické analýzy a prieskumy trhu, ako je napríklad anonymné meranie odozvy na naše súťaže a propagačné kampane či zasielanie anonymných dotazníkov.

Aké osobné údaje skupina BURG GROUP zhromažďuje?

Skupina BURG GROUP môže na vyššie uvedené účely spracovávať nasledujúce osobné údaje:

  • Osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia;
  • Údaje týkajúce sa užívateľskej interakcie, ako je IP adresa, užívateľské správanie v priebehu návštevy našich Webových stránok a Aplikácií, prehľad o počte kliknutí, identifikačné číslo súborov cookie a (telefonický) kontakt s našimi zamestnancami.
< h3>Kvalita a zodpovednosť

V prípade poskytnutia osobných údajov skupine BURG GROUP nesiete zodpovednosť za ich správnosť a prípadnú aktualizáciu. Skupina BURG GROUP nenesie s výnimkou úmyslu či hrubej nedbanlivosti žiadnu zodpovednosť za nepresnosť osobných údajov či dôsledky aktivít podniknutých na základe vami poskytnutých nesprávnych alebo neúplných údajov.

S kým môže skupina BURG GROUP vaše osobné údaje zdieľať?
Skupina BURG GROUP môže zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami výhradne ak má na to súhlas a ak všetko prebieha riadnym spôsobom. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami iba, ak ste na to udelili svoj súhlas alebo na základe platných právnych predpisov. Skupina BURG GROUP môže vaše osobné údaje poskytnúť napríklad policajným, súdnym či protikorupčným orgánom, ak je to potrebné na plnenie zákonnej povinnosti alebo oprávneného záujmu skupiny BURG GROUP.

Ako dlho môže skupina BURG GROUP vaše osobné údaje uchovávať?
Skupina BURG GROUP bude vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie vyššie uvedených účelov. Lehota na uchovávanie osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa dané osobné údaje používajú. Niektoré osobné údaje musia byť na daňové účely uchovávané po dobu siedmich rokov. Akonáhle nebudeme vaše osobné údaje už dlhšie potrebovať, budú buď anonymizované alebo vymazané.

Akým spôsobom používa skupina BURG GROUP súbory cookie?

Čo sú súbory cookie a obdobné technológie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je v priebehu vašej návštevy Webových stránok umiestnený do vášho periférneho zariadenia

Burg Ocet s.r.o.
U Bzinku 409
696 81 Bzenec
Czech Republic

tel.: +420 518 384 037

obchod@burggroup.eu